پرسش های زبان فارسی3

درس سیزدهم

1)گروه اسمی چیست؟

2)درگروه اسمی وجود .........لازم ووجود .............اختیاری است.

3)جندنوع وابسته ی  پیشین وجوددارد باهرکدام ازآن ها یک گروه بسازید.

4)شاخص چیست؟

5)پنج نوع ازشاخص هاراانتخاب کنیدودرهردونقش 1)شاخص و 2)هسته ی گروه اسمی به کارببرید.

6)باهریک ازوابسته های پسین ،گروهاسمی بسازید.

7)برای هریک ازنقش های تبعی درنقش های 1)نهاد 2)مفعول 3)متمم مثال بیاورید.

8)جمع مکسر چیست ؟ومعروف ترین وزن های آن درزبان فارسی چند نوع می باشند؟نمونه هایی مثال بیاورید.

9)کلمات دوتلفظی به چه کلماتی گفته می شود؟بامثال توضیح دهید.

10)امکان دوتلفظ بیشتردرچه کلماتی وجوددارد؟

11)درکلمات دوتلفظی کدام تلفظ بهترمی باشد؟

زبان فارسی 3درس چهاردهم

1)بابهره گیری ازچه عواملی نثر معمولی به نثر هنری تبدیل می شود؟

2)نوشته ی ادبی وهنری چه تأثیراتی برخا(خوا)ننده دارد؟

3)نوشته های ادبی چه ویژگی هایی دارند؟

4)منظورازکاربردزبان به عنوان یکی ازعوامل سازنده ی نثر هنری چیست؟

5) آرایه های ادبی چه تأثیری درآفرینش یک اثرهنری دارد؟

6)برای هریک ازآرایه های ادبی موجوددرکتاب مثالی به غیرازمثال های کتاب بیاورید.(ترجیحن(اً)ازکتاب ادبیات فارسی استفاده کنید.)

7)عوامل مؤثردربیان نوشته های ادبی کدامند؟

8)منظورازاحساس وعاطفه چیست؟وچه تأثیری درنوشته دارد؟

9)یک نوشته درچه زمانی دارای صداقت وصمیمیت است؟

درس پانزدهم-وابسته های وابسته

1)وابسته های وابسته رانام ببرید.

2)«ممیز»چیست؟وانواع آن  رابامثال نشان دهید.

3) هریک ازمثال های زیر مربوط به کدام یک ازوابسته های وابسته هااست با نمودارپیکانی نشان دهید.

1)دراعه ی حبری متمایل به سیاه.

2)شناسه ی سووم شخص فعل ماضی.

3)وسایل آن دومرد کلاه به سر.

4)زیبایی های خیابان های شهر تهران.

5)رنگ آسمان کره ی ماه.

4)برای هریک ازوابسته های وابسته دومثال به غیرازمثال های کتاب بیاوریدوبانمودارپیکانی نشان دهید.

5)باهریک از واژه های:علاقه ،نیاز،مهارت ،تسلط،مصاحبه،دشمنی ونفرت ،درجایگاه های :نهاد ،مفعول،متمم ومسند،متتم اسم بسازید.

 

درس شازدهم

1)طنز چیست؟

2)چهره ها درطنزچگونه آفریده می شوند؟

3)خنده ی حاصل ازطنزچگونه خنده ای است؟

4)درچه زمانی ازطنز استفاده می شود؟

5)درحکایت سعدی:«زاهدی مهمان پادشاهی بود.....»ودردوبیت مولوی:«آن یکی پرسید اشتررا که....»ازچه کسانی انتقادشده است؟

6)شیوه های مختلف طنزپردازی راتوضیح دهید؟

6)جمال زاده در«کباب غاز»ازچه روشی برای طنزپردازی استفاده کرده است؟

7)در«یک متن تاریخی»،«خسروشاهانی»ازچه روشی برای طنزپردازی استفاده کرده است؟

8)روش طنزپردازی در«مشروطه ی خالی»ازدهخدا رابنویسید؟

9)درداستان «رفتن کر به عیادت بیمار»مولوی ازچه روشی برای طنزپردازی استفاده کرده است؟

10)درداستان« قبض آب» ازمجلّه ی گل آقاازکدام روش طنزپردازی استفاده شده است؟

11)برای بالابردن قدرت طنز ازچه روش هایی بایداستفاده کرد؟

12)شیوه های مختلف طنزپردازی برچه اساسی استواراست؟

13)تحقیق:طنز سرایان،طنزنویسان وآثار طنزی ایران (نمره ی تحقیق دارد)

14)عزیز نسین کیست؟(نمره ی تحقیق دارد)

 

نوشته شده توسط علی اکبرملایجردی در ساعت  | لینک  |